Perspectief is een beschermde woon- en behandelvoorziening. Wij werken samen met de jongeren toe naar zo veel mogelijk zelfstandigheid op alle levensgebieden en een zo goed mogelijke kwaliteit van leven, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden en beperkingen.

Voor wie is Perspectief?
Perspectief is bedoeld voor jongeren van 15 tot 21 jaar met een Autisme Spectrum Stoornis. De jongeren kennen chronische beperkingen in hun persoonlijke, sociaal en maatschappelijk leven en zijn in meer of mindere mate blijvend afhankelijk van zorg, begeleiding en/of behandeling. Jongeren hebben onvoldoende kunnen profiteren van het aanbod van de ambulante zorg en/of een klinische opname in de kinder- en jeugdpsychiatrie dan wel een jeugdzorgvoorziening.

Contra-indicaties zijn:

  • Er is sprake van gedragsproblemen, welke dermate manifest zijn dat het de behandeling zal belemmeren en/of de veiligheid van de jongere zelf of anderen in het gedrang komt.
  • Er is sprake van ernstige bijkomende psychiatrische problematiek, welke dusdanig op de voorgrond staat dat behandeling hiervoor eerst noodzakelijk is.
  • Er is sprake van verslavingsproblematiek (alcohol, drugs en gokken).
  • Als de jongere geen zinvolle daginvulling heeft en er ook geen uitzicht is op een zinvolle dagbesteding.

Perspectief streeft er naar een prettig, veilig en stimulerend klimaat te bieden waarbij er rekening wordt gehouden met de individuele behoeften en bijzonderheden van de jongeren.

Iedere jongere werkt aan eigen individuele leerdoelen, die in samenspraak met de jongere worden opgesteld en afgestemd zijn op zijn of haar mogelijkheden. Eens per half jaar wordt de voortgang geëvalueerd. Uiteindelijk wordt samen met de jongere toegewerkt naar een passende woon- en werkomgeving voor de toekomst.

Parkeren

In de omgeving van deze locatie kunt u vrij parkeren.

Op bezoek komen?

Wilt u op bezoek komen? Wij zouden het fijn vinden als u eerst een afspraak maakt.