Directeur Bedrijfsvoering Dimence

Bij de werving naar een Directeur Bedrijfsvoering Dimence worden wij bijgestaan door Suur&Company

DIMENCE GROEP

De Dimence Groep is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg en welzijn in met name Overijssel. Bij de Dimence Groep is de zorg ondergebracht in een aantal slagvaardige, deels kleinere, stichtingen met ieder een eigen doelgroep. Dit zijn De Kern, Dimence, Jeugd GGZ, Mindfit, Transfore en Welzijnswerk (Welzijn in Kampen en WijZ).

De Dimence Groep zegt over zichzelf: “We vormen samen een groep en dat doen we niet zonder reden. We werken samen, delen kennis en vormen een netwerk. Zorg bieden is meer dan behandelen. De weg naar herstel bij psychische klachten gaat niet zozeer over het oplossen van klachten en beperkingen, maar vooral over wat het leven voor mensen betekenisvol maakt. Daarom heeft de Dimence Groep het welzijnswerk omarmd en verankerd in de organisatie.”

Gezondheidswinst is een belangrijk onderscheidend kenmerk voor de Dimence Groep. Door continu te streven naar gezondheidswinst, door te participeren in netwerken en door meerwaarde te creëren, levert de Dimence Groep een bijdrage aan het welbevinden van de maatschappij. Drie kernwaarden zijn daarbij van groot belang: gastvrijheid, veiligheid en resultaatgerichtheid.

Beleid

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in het werkveld van de Dimence Groep en ook de komende jaren blijven zich deze veranderingen voordoen. De Dimence Groep is er altijd alert op om zo goed mogelijk te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Binnen de Dimence Groep wordt gezamenlijk met alle professionals nagedacht over en gewerkt aan een inspirerende visie over de toekomst.

De ambities voor 2023 samengevat:
* Klanten en de samenleving ervaren de Dimence Groep als betekenisvol
* Ontketenen van de eigen ‘digitale revolutie’
* Kennis en middelen delen binnen en ver buiten het werkgebied
* Ruimte creëren voor innovatie
* Corebusiness is mentale gezondheid
* Focus op actieve samenwerking, in wisselende netwerken
* Basis is en blijft persoonlijk leiderschap en vakmanschap

De Dimence Groep onderscheidt zich in de markt door haar innovatieve karakter. Naast investeringen in vastgoed zijn investeringen in ICT, digitalisering en automatisering van groot belang om de (digitale) ambities in de zorgverlening waar te kunnen maken.

Financiële resultaten en prognose

In 2019 behandelde de Dimence Groep ca. 26.000 cliënten. Het aantal medewerkers is ca. 2.400 (2.160 fte). De totale omzet bedroeg in 2019 bijna € 200 miljoen. De Dimence Groep kenmerkt zich door een gezonde financiële huishouding. Daarbij blijft de Dimence Groep inzetten op doelmatige zorg, zowel inhoudelijk als financieel. Meer informatie, waaronder het jaarverslag 2019, is te vinden op www.dimencegroep.nl

Organisatie

De Dimence Groep wordt geleid door een tweehoofdige raad van bestuur. Het Directieberaad Dimence Groep (DDG) heeft een omvang van 10 directeuren en heeft vanwege de gezamenlijke ambitie de taak om de verbindingen uit te dragen, te ontwikkelen, te innoveren, van taal te voorzien, vernieuwing mogelijk te maken en belemmeringen weg te nemen. Het DDG stimuleert dat er slim gebruik wordt gemaakt van elkaars mogelijkheden, vooruit wordt gekeken en kansen worden benut. Het DDG heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om het gezamenlijk verantwoordelijk zijn, zowel voor het geheel als voor de delen.

Leidinggevenden geven heldere kaders en vertrouwen aan teams en medewerkers. Zij sturen op autonomie van medewerkers, versterken hun flexibiliteit en veerkracht en juichen innovatieve ideeën toe. Zij moedigen medewerkers aan om hun kennis bij elkaar te leggen en in overleg besluiten te nemen.

STICHTING DIMENCE

Binnen de Dimence Groep bestaat Stichting Dimence uit de divisies Herstelgerichte ggz, Ouderen ggz, Spoedeisende ggz, Topreferente ggz en Specialistische diagnostiek en behandeling.

Stichting Dimence biedt toonaangevende (hoog)specialistische ggz aan de mensen in haar werkgebied. Samen met de client/patiënt en de naasten streeft Stichting Dimence naar zoveel mogelijk gezondheidswinst en biedt zij perspectief. Tijdens de behandeling voor het probleem doen de professionals van Stichting Dimence hun uiterste best om het vertrouwen te geven dat het leven de moeite waard is en dat de patiënt/client de moeite waard is. De professionals van Stichting Dimence geloven in de kracht van mensen om zich te ontwikkelen. Zij zetten in op vooruitgang en herstel vanaf dag 1, met altijd het doel om beter te worden. Niet alleen in de betekenis van genezen of (beter) leren omgaan met beperkingen, maar ook van groei als persoon, professional en organisatie. Samen werken aan een beter leven.

Stichting Dimence werkt samen met overheden, politie, wijkteams, huisartsen en andere partners. Bij Stichting Dimence wordt veel waarde gehecht aan een gemêleerde, kleurrijke en menselijke samenleving. Medewerkers van Stichting Dimence werken met hart en ziel in de ggz en staan midden in de maatschappij.

De bezetting is ca. 1.500 fte. De omzet bedraagt ruim € 130 miljoen en vertegenwoordigt ca. 65% van de totale omzet van de Dimence Groep. Meer informatie is te vinden op www.dimence.nl

PROFIEL DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING DIMENCE

Als gedreven en ondernemende leider bent u samen met uw duale collega (psychiater) integraal verantwoordelijk voor de (hoog)specialistische ggz-dienstverlening van Stichting Dimence, waarbij u zorgdraagt voor een optimale afstemming tussen het primaire zorgproces en de bedrijfsvoering. U krijgt energie van de veranderingsprocessen in de samenleving en u bent in staat om als boegbeeld op inspirerende wijze verbindingen te leggen met andere organisaties in het zorg- en samenlevingsveld.

U fungeert als aanjager van inhoudelijke ontwikkeling, kwaliteit van behandeling, innovatie, onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling. U heeft oog en oor voor de positie van de cliënt/patiënt en van de medewerkers en u hecht belang aan (cliënt-)medezeggenschap. Tevens vindt u de inzet van ervaringsdeskundigheid van waarde bij het vormgeven van zorginhoudelijk beleid.

U bestuurt vanuit een grote betrokkenheid bij de werkvloer. Indirect geeft u leiding aan ca. 1.700 medewerkers. U bent in staat om de aanwezige inhoudelijke expertise met elkaar te verbinden met een scherp oog voor de menselijke factor. U vervult een voorbeeldrol en u draagt bij aan een organisatiecultuur, waarin in alle openheid en veiligheid ruimte is voor het professioneel reflecteren op de kwaliteit van zorg en geleverd werk, zowel op individueel niveau als in teamverband.

U valt hiërarchisch rechtstreeks onder de raad van bestuur en bent lid van het Directieberaad Dimence Groep, het team dat zich, samen met de raad van bestuur, bezighoudt met strategische vraagstukken en het uitdragen van de gezamenlijke waarden en visie van de Dimence Groep. U draagt actief bij en u bent mede verantwoordelijk voor de strategische koers en samenhang van de Dimence Groep.

Specifieke opdracht voor de komende jaren, in nauwe samenwerking met de collega’s in het managementteam van Dimence en de collega directeuren in de Dimence Groep

* Invoering van het zorgprestatiemodel (nieuw bekostigingsmodel).
* In goede banen leiden c.q. zoveel mogelijk beperken van de weerslag van de Coronapandemie en de impact daarvan vertalen naar zorg en bedrijfsvoering.
* Versterken van de arbeidsmarktpositie van Stichting Dimence en verder tot ontwikkeling brengen van (digitale) innovatie.
* Meedenken over en bijdragen aan een toekomstige aanpassing van de groepsstructuur.

Verder gelden de volgende Resultaatgebieden:

* Verantwoordelijkheid dragen voor het strategisch en tactisch organisatiebeleid, de realisatie van de gemaakte productie- en kwaliteitsafspraken en het personeelsbeleid, binnen de afgesproken kaders.
* Initiëren en tot uitvoering brengen van innovaties op het gebied van bedrijfsvoering met als doel het bevorderen van klantgerichtheid, betrouwbaarheid, effectiviteit en efficiency van de (organisatie van de) zorgverlening.
* Leiding geven aan de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het kwaliteits- en veiligheidsbeleid en bevorderen van de integratie van kwaliteitszorg in alle aspecten van het zorgbeleid en de bedrijfsvoering.
* Begeleiden en in goede banen leiden van verandertrajecten.
* Situationeel leiding geven, waarbij u het duale divisiemanagement van de verschillende divisies en de professionals steunt en inspireert en stuurt op autonomie van de professionals en op het nemen van professionele verantwoordelijkheid. In lijn hiermee vervult u een voorbeeldrol in het kader van ‘Beleid Maken We Samen’.
* Onderhouden van het opgebouwde netwerk en waar mogelijk initiatieven nemen om de netwerkrelaties uit te breiden.
* Realiseren van een goede overleg- en communicatiestructuur en stimuleren van samenwerking, kennisontwikkeling en kennisdeling.
* Anticiperen op ontwikkelingen bij relaties en netwerkpartners door deze te verbinden met het aanbod van Stichting Dimence en de andere dochterstichtingen binnen de groep.

Functie-eisen

* Academische opleiding, b.v. in een bedrijfskundige richting, bewezen managementkwaliteiten en leidinggevende ervaring.
* Ervaring in de GGZ is een must.
* Ondersteunt de Dimence Groep visie op mentale gezondheid en oplossingsgerichte, positieve psychologie, en is in staat deze met professionals binnen Dimence te vertalen naar plannen en uitvoering. Tevens affiniteit met wetenschappelijke ontwikkelingen in het vakgebied.
* Conceptueel en analytisch sterk, initiërend op visie- en beleidsontwikkeling in het kader van de strategische ambities van de Dimence Groep.
* Heeft een brede blik en is in staat om complexe onderwerpen met elkaar in verbinding te brengen.
* Ervaring met het sturing geven aan op verandering gerichte organisatieprocessen.
* Organisatiesensitief, goede sensor voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
* Beschikt over aantoonbare ervaring met het succesvol opbouwen en onderhouden van duurzame netwerkcontacten.

Kerncompetenties

* Innovatief en ondernemend, staat stevig in de schoenen.
* Kan goed omgaan met de dynamiek in de sector, behoudt het overzicht, is koersvast.
* Verbinder en teamplayer, transparant en inspirerend, in staat om collega’s in het MT/DDG op argumenten te overtuigen en mee te krijgen in zijn/haar strategische visie en keuzes.
* Mensgericht, laagdrempelig, benaderbaar voor cliënten/patiënten, verwanten en medewerkers.
* Communicatief sterk, in staat om goede contacten te onderhouden met externe partijen.
* Beschikt over relativeringsvermogen en vergeet de humor niet.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie. Inschaling vindt plaats op basis van de CAO GGZ

PROCEDURE

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl

https://suurcompany.nl/vacature/directeur-bedrijfsvoering-dimence/

Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.

In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.

Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure

CONTACT

Voor inhoudelijke vragen:

Marja Suur, Partner

Monica van der Ven, Personal Assistant

T: 0850 – 734 734