De Dimence Groep helpt mensen ontwikkelen

Dimence Groep biedt een breed pakket aan geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en welzijn aan patiënten en cliënten in heel Overijssel. Ruim 2400 medewerkers zetten zich vanuit zeven stichtingen in om dit te bereiken voor ruim 50.000 cliënten en patiënten per jaar.

De Dimence Groep is een dynamische organisatie met hoge ambities; we willen ons meten met de beste op het gebied van kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit van onze hulpverlening en onze klant- en medewerkerstevredenheid. We willen behoren tot de top drie van beste werkgevers en aanbieders van ggz, maatschappelijke dienstverlening en welzijn in Nederland.

De Stichtingen

Onze zorg is ondergebracht in een aantal slagvaardige kleinere stichtingen met ieder een eigen doelgroep. Hierdoor kunnen we sneller inspelen op de wensen en behoeften van onze patiënten, cliënten, verwijzers en financiers. We hebben de collectieve ambitie om de geestelijke gezondheid, maatschappelijke participatie en het welzijn van de mensen in ons werkgebied te verbeteren. We vormen samen een groep en niet zonder reden. We werken samen, delen kennis en vormen een keten. De lijnen binnen en tussen de verschillende stichtingen zijn kort en gebaseerd op onderlinge kennisdeling en krachtenbundeling, daarmee creëren wij meerwaarde voor onze cliënten en patiënten, voor onze medewerkers en ketenpartners. We leren van elkaar en versterken elkaar. Het geheel is meer dan de som der delen.

Dimence

Bij Dimence kunnen volwassenen en ouderen terecht voor specialistische geestelijke gezondheidszorg, zowel ambulant als klinisch. Onze visie op zorg is dat mensen in hun eigen omgeving sneller herstellen. Daarom bieden wij zo veel mogelijk (intensieve) ambulante behandeling. Mensen worden alleen opgenomen wanneer dit noodzakelijk is. Deze opname is dan een intermezzo in de ambulante behandeling. Aan de ambulante behandeling wordt invulling gegeven door (onder andere) Intensive Home Treatment (IHT), (F)ACT en online hulpverlening. Dimence biedt diverse mogelijkheden voor online hulpverlening waarbij persoonlijk en online contact worden gecombineerd. Er bestaat een groot aanbod aan modules voor online behandelingen. De specialistische centra SCBS Psychiatrie & Zwangerschap, SCBS Bipolaire Stoornissen en Specialistische Centrum Ontwikkelingsstoornissen hebben een TOPGGz Keurmerk. Dit staat garant voor hoge kwaliteitscriteria voor gespecialiseerde, innovatieve patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, onderzoek en opleiding.

Jeugd ggz

Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving. De ondersteuning is gericht op het oplossen van problemen en het beperken van de gevolgen daarvan voor het dagelijks leven. Waar mogelijk wordt de eigen kracht van de patiënt en zijn of haar netwerk gestimuleerd, om zo de behandeling te ondersteunen en deze zo kort mogelijk te laten duren. Jeugd ggz maakt per gemeente specifieke afspraken over de aard en omvang van de behandeling. Daarbij werkt Jeugd ggz samen met de andere stichtingen van de Dimence Groep, partners in haar werkgebied en met wijkteams in gemeenten. Dat is onder meer van belang voor jongeren die tijdens de behandelperiode 18 jaar worden.

Transfore

Transfore biedt forensische psychiatrie en behandelt mensen met psychiatrische problematiek, die grensoverschrijdend (delict)gedrag hebben vertoond of dreigen te vertonen. Doel is het verminderen van recidiverisico en (dreigend) grensoverschrijdend gedrag, met daarbij verhoging van kwaliteit van leven.

Mindfit

Mindfit biedt basis ggz, praktijkondersteuner huisartsenzorg (poh ggz), consultatie aan huisartsen, collectieve ggz en openbare ggz. Mindfit helpt mensen bij het voorkomen en behandelen van psychische problemen en het verbeteren van de psychische conditie. Mindfit hanteert een oplossingsgerichte en positieve werkwijze in haar online behandelingen, groepsbehandelingen en/of individuele gesprekken. Een poh ggz ondersteunt huisartsen bij de zorg voor patiënten met (lichte) psychische en/of psychosociale problemen. Daarnaast biedt Mindfit vanuit het label INTEND hulp, ondersteuning en begeleiding aan werkgevers en werknemers bij problemen op het werk door psychische klachten.

WijZ Welzijn

WijZ daagt (potentieel) kwetsbare mensen uit om actief te blijven en om zelf de regie over het eigen leven te houden. WijZ organiseert daarom een totaalpakket aan activiteiten en diensten dat mensen helpt een balans te vinden in het leven.

De Kern

De Kern ondersteunt bij vragen of problemen waar mensen zelf niet uitkomen, met algemeen maatschappelijk werk, school- en bedrijfsmaatschappelijk werk, sociaal raadslieden, hulp bij thuisadministratie (Op Orde) en groepswerk. De hulpverlening van De Kern is vrijwillig, dichtbij en gratis.